Algemene voorwaarden

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Onder ‘MR. INCASSO’ wordt verstaan: Mr. Incasso V.O.F.;

b. Onder ‘de opdrachtgever’ wordt verstaan: ieder(e) natuurlijk of rechtspersoon die aan ‘MR. INCASSO’ een incasso-opdracht heeft verstrekt;

c. Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van ‘de opdrachtgever’;

d: Onder vordering wordt verstaan: het volledig openstaande bedrag, inclusief alle kosten en renten;

e: Onder hoofdsom wordt verstaan: het door de opdrachtgever aan ‘MR. INCASSO’ ter incasso aangeboden bedrag, al dan niet vermeerderd met de tot op dat moment vervallen en opeisbare rente;

f: Onder geïncasseerde bedragen wordt verstaan:

-          alle door of namens ‘MR. INCASSO’ geïncasseerde bedragen;

-          alle door of vanwege ‘de opdrachtgever’ geïncasseerde bedragen;

-          alle retour ontvangen goederen en/of zaken, de waarde van deze goederen wordt naar objectieve maatstaven vastgesteld;

-          alle crediteringen, verrekeningen of kwijtscheldingen door ‘de opdrachtgever’.

(Toepassingsgebied)

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen ‘MR. INCASSO’ en ‘de opdrachtgever’, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van ‘de opdrachtgever’ wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

(Afwijkende bedingen)

3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover ‘MR. INCASSO’ deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan ‘de opdrachtgever’ heeft bevestigd.

(Geen plicht tot aanvaarding opdracht)

4. ‘MR. INCASSO’ kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie van een opdracht dient altijd schriftelijk te geschieden en ‘MR. INCASSO’ is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

(Recht tot wijziging algemene voorwaarden)

5. ‘MR. INCASSO’ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelde omstandigheden met betrekking tot de door ‘MR. INCASSO’ gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De ‘opdrachtgever’ wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld.

B. Incasso

1. Indien ‘de opdrachtgever’ ‘MR. INCASSO’ opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt ‘de opdrachtgever’ ‘MR. INCASSO’ in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van ‘MR. INCASSO’ noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

a.         het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur;

b.         het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten;

c.         het ontvangen van gelden;

d.         het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregelingen;

e.         het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;

f.          het vrijelijk en naar eigen inzicht in-schakelen van derden.

2. ‘MR. INCASSO’ is gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werk-zaamheden, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met ‘de opdrachtgever’ wordt verrekend. Voorts is de opdrachtgever gehouden alle kosten die verband houden met (het aan-hangig maken of voeren van) een (gerechtelijke) procedure, waaronder verschotten, griffierechten en kosten in verband met betekenen, bij vooruitbetaling aan Mr. Incasso te voldoen. ‘MR. INCASSO’ zal trachten deze kosten zoveel als mogelijk en toegestaan op de debiteur te verhalen.

3. Er is sprake van betaling wanneer de debiteur de vordering aan ‘MR. INCASSO’ dan wel rechtstreeks aan ‘de opdrachtgever’, dan wel aan derden ten behoeve van ‘de opdrachtgever’ heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover ‘de opdrachtgever’ op zich genomen en door ‘de opdrachtgever’ geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen. Betalingen door de debiteur aan ‘MR. INCASSO’ worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surseance of faillissement van ‘MR. INCASSO’.

4. Indien ‘de opdrachtgever’ een incasso-opdracht intrekt, buiten ‘MR. INCASSO’ om een betalingsregeling treft en/of met de debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incasso-behandeling afziet of ‘MR. INCASSO’ ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is ‘MR. INCASSO’ gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd, naast de overige verschuldigde verschotten, proces- en executiekosten.

5. Iedere betaling strekt eerst ter voldoening van de door of namens ‘MR. INCASSO’ gemaakte kosten, en strekt vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

C. Geheimhouding

1. ‘MR. INCASSO’ is, behoudens verplichtingen die de wet mogelijk op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheim-houding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheim-houding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door ‘de opdrachtgever’ ter beschikking is gesteld en de door de verwerking daarvan verkregen resultaten.

2. ‘MR. INCASSO’ is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uit-komsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

D. Levertijden

De door ‘MR. INCASSO’ eventueel opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet- tijdige levering dient ‘de opdrachtgever’ ‘MR. INCASSO’ derhalve - schriftelijk - in gebreke te stellen.

E. Verplichtingen van ‘de opdrachtgever’

1. ‘De opdrachtgever’ dient ‘MR. INCASSO’ onverwijld in kennis te stellen als hij/zij in een lopende incassozaak een betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

2. ‘De opdrachtgever’ is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door ‘MR. INCASSO’ aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

3. Indien ‘de opdrachtgever’ een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen zal hij/zij zich op verzoek van ‘MR. INCASSO’ inspannen dit aantal aan te leveren op een voor geautomatiseerde verwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door ‘MR. INCASSO’.

4. ‘De opdrachtgever’ zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan ‘MR. INCASSO’ overdragen.

5. ‘De opdrachtgever’ staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een overeenkomst aan ‘MR. INCASSO’ ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door ‘de opdrachtgever’ ingeschakelde derden.

6. ‘De opdrachtgever’ zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan ‘MR. INCASSO’ met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ontplooien en zal zijn/haar debiteur voor alle zaken betreffende de incasso-opdracht direct doorverwijzen naar ‘MR. INCASSO’.

7. Indien en voor zover ‘de opdrachtgever’ na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens de debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan ‘MR. INCASSO’ ter hand stellen respectievelijk doen toekomen.

8. Het is ‘de opdrachtgever’ uitdrukkelijk verboden producten van ‘MR. INCASSO’, waaronder inbegrepen werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, op straffe van een boete van € 10.000,00.

F. Tarieven

1. De tarieven zijn opgenomen in een apart ‘Reglement tarieven en bepaling voor de incasso- en letselschadepraktijk van ‘MR. INCASSO’, welk reglement in de meest recente uitgave geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voor-waarden. 

2. Alle door ‘MR. INCASSO’ aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

3. ‘MR. INCASSO’ is gerechtigd haar tarieven te allen tijde te wijzigen. Alsdan is ‘de opdrachtgever’ gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen, hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.

4. In afwijking van de in het vorige lid genoemde mogelijkheid tot tussentijdse opzegging komt ‘De opdrachtgever’ geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe, indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel.

G. Afrekening

1. ‘De opdrachtgever’ heeft aanspraak op de door ‘MR. INCASSO’ ter zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten en de aan ‘MR. INCASSO’ toekomende vergoedingen, waaronder de incassokosten. Betalingen door debiteuren verricht aan ‘MR. INCASSO’ dan wel aan ‘de opdrachtgever’ strekken eerst ter dekking van door of namens ‘MR. INCASSO’ gemaakte kosten en/of verschotten en/of aan ‘MR. INCASSO’ toekomende kosten en komen als zodanig direct aan ‘MR. INCASSO’ toe.

2. Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen ‘MR. INCASSO’ en ‘de opdracht-gever’, zal ‘MR. INCASSO’ maandelijks tussentijds op portefeuilleniveau de door haar ontvangen gelden aan ‘de opdrachtgever’ afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan ‘MR. INCASSO’ toekomende.

H. Aansprakelijkheid

1. ‘MR. INCASSO’ heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspannings-verplichting en is nimmer gehouden aan en niet aansprakelijk voor een bepaald (incasso)resultaat. 

2. ‘MR. INCASSO’ voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerecht-vaardigde vorderingen, welke aan ‘MR. INCASSO’ ter incasso werden overgedragen.

Evenmin kan ‘MR. INCASSO’ aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor ‘MR. INCASSO’. Deze aansprakelijkheids-beperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘MR. INCASSO’ of één van haar leidinggevende en/of onder-geschikten.

3. De buitengerechtelijk en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van ‘de opdracht-gever’.

4. ‘MR. INCASSO’ is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag waarop haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Indien de verzekeraar van ‘MR. INCASSO’ in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ‘MR. INCASSO’ beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande zin, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium. Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘MR. INCASSO’ of één van haar leidinggevende ondergeschikten.

5. ‘MR. INCASSO’ neemt bij de inschakeling van derden (zoals advocaten of deurwaarders) de nodig zorgvuldigheid in acht, doch is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

6. ‘MR. INCASSO’ verstuurt alle stukken en bescheiden - waaronder ook bijvoorbeeld afschriften van vonnissen en beschikkingen - per gewone post. ‘MR. INCASSO’ is niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan of zoekraken van dergelijke stukken en bescheiden tijdens vervoer of verzending per post.

7. ‘MR. INCASSO’ is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het gebruik van elek-tronische middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elek-tronische berichten door derden en overbrengingen van virussen.

8. ‘De opdrachtgever’ is gehouden ‘MR. INCASSO’ te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens ‘MR. INCASSO’ in bewerking nemen en incasseren van door ‘de opdrachtgever’ aangeboden vorderingen.

9. Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van ‘de opdrachtgever’.

10. Alle aanspraken op schadevergoeding van ‘de opdrachtgever’ op ‘MR. INCASSO’ dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij ‘MR. INCASSO’ te zijn ingediend, bij gebreke waarvan ‘de opdrachtgever’ zijn rechten heeft prijs gegeven.

I. Overmacht

1. In geval van overmacht is ‘MR. INCASSO’ niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ‘MR. INCASSO’ onafhankelijke om-standigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van ‘MR. INCASSO’ of dat van de door haar ingeschakelde derden.

2. Tijdens de overmachtsituatie worden de verplichtingen van ‘MR. INCASSO’ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van ‘MR. INCASSO’ niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

J. Betaling

1. Betaling van de door ‘MR. INCASSO’ gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. ‘De opdrachtgever’ kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat ‘de opdrachtgever’ niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

3. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft ‘MR. INCASSO’ het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand van de vervaldag tot die der algehele voldoening berekend.

4. Indien ‘de opdrachtgever’ ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor ‘MR. INCASSO’ genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is ‘de opdrachtgever’ aan ‘MR. INCASSO’ buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

5. Iedere betaling van ‘de opdrachtgever’ strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van ‘de opdrachtgever’, eerst ter voldoening van de door ‘de opdrachtgever’ aan ‘MR. INCASSO’ verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door ‘de opdrachtgever’ aan ‘MR. INCASSO’ verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.

6. ‘MR. INCASSO’ is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende ‘opdrachtgever’ onder zich heeft.

K. Duur van de overeenkomst

1. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat ‘de opdrachtgever’ stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de betrokken overeenkomst.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor on-bepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzeg-termijn van 6 maanden schriftelijk te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. ‘MR. INCASSO’ is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening.

4. ‘MR. INCASSO’ is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien ‘de opdrachtgever’ in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met ‘MR. INCASSO’ gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.

L. Afwijkende overeenkomsten

‘MR. INCASSO’ is gerechtigd ten aanzien van de in dit reglement bepaalde voorwaarden en tarieven andersluidende overeenkomsten te sluiten.

M. Slotbepalingen

1. Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt ‘MR. INCASSO’ de aan haar door of zijdens ‘de opdrachtgever’ ter beschikking gestelde stukken wederom aan ‘de opdrachtgever’ over. ‘MR. INCASSO’ heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat ‘de opdrachtgever’ aan al zijn/haar verplichtingen jegens ‘MR. INCASSO’, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan. ‘MR. INCASSO’ is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit de met ‘MR. INCASSO’ gesloten overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage voor zover niet anders door de wet dwingend-rechtelijk voorgeschreven.

3. Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Mr. Incasso V.O.F. is statutair gevestigd te Rijswijk en ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 59606096

 www.meesterincasso.com

Uw naam *

Uw email *

Uw telefoonnummmer *

Onderwerp *

Voeg een bestand toe

Uw bericht *